game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc - App game đổi thưởng uy tín

Khoa Lý luận cơ sở

Cập nhật ngày: 02/10/2020

1. Thông tin chung

1.1. Tên Khoa
- Tiếng Việt: Khoa Lý luận cơ sở
- Tiếng Anh: FACULTY OF FOUNDATION REASONING

1.2. Thông tin liên hệ
- E-mail: [email protected]

2. Giới thiệu về Khoa Lý luận cơ sở

2.1. Quá trình hình thành và phát triển
Khoa được thành lập năm 1998 với tên gọi là Khoa Lý luận cơ sở, năm 2008 Khoa đổi tên là Khoa Lý luận Mác - Lênin trên cơ sở hợp nhất Khoa lý luận cơ sở và Khoa Kinh tế chính trị theo Quyết định số 184-QĐ/TW, ngày 3/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Năm 2014, khi Trường Cán bộ nâng cấp thành Học viện Cán bộ thì khoa đổi tên thành Khoa Lý luận chính trị. Năm 2021, thực hiện Quy định số 09 – QĐi/ TW, ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Khoa đổi tên là Khoa Lý luận cơ sở trên cơ sở sáp nhập thêm bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Địa phương học.

2.2. Thành tích đã đạt được
Từ khi thành lập đến nay, Khoa Lý luận cơ sở đã đạt nhiều thành tích tiêu biểu như: Nhiều năm liền Khoa đạt danh hiệu tập thể lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ trong sạch, vững mạnh; tổ công đoàn xuất sắc và nhận Bằng khen của UBND Thành phố. Khoa có 04 giảng viên nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 07 giảng viên nhận Bằng khen của UBND Thành phố, 05 giảng viên đạt Danh hiệu giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc, nhiều giảng viên đạt Danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường trong nhiều năm liền. Nhiều giảng viên đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố và cấp cơ sở.

2.3. Chức năng, nhiệm vụ
- Khoa Lý luận cơ sở là đơn vị thuộc Học viện Cán bộ, tham gia đào tạo các lớp Trung cấp Lý luận chính trị; cử nhân ngành Chính trị học; bồi dưỡng các lớp theo chuyên môn được phân công.
- Hiện tại, khoa Lý luận cơ sở phụ trách 03 môn trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Kinh nghiệm và thực tiễn xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và đào tạo cử nhân ngành Chính trị học.
- Ngoài công tác giảng dạy, giảng viên khoa Lý luận cơ sở tham gia nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế theo Qui chế giảng viên; xây dựng đề cương chi tiết, tài liệu học tập… và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc phân công.

2.4. Cơ cấu tổ chức
  Khoa Lý luận cơ sở hiện có 28 giảng viên, 01 trợ giảng và 01 thư ký khoa.

3. Nhân sự

3.1. Lãnh đạo Khoa

TS. Lê Thị Hồng Hà - Trưởng khoa

TS. Công Thị Phương Nga - Phó Trưởng khoa

ThS. Nguyễn Thị Kim Liên - Phó Trưởng khoa 


3.2. Giảng viên

TS. Hoàng Văn Tú - Trưởng Bộ môn Chính trị học

ThS. Phạm Trí Cường - Phó trưởng phụ trách Bộ môn Cơ sở

NCS.ThS. Kiều Anh Vũ - Phó trưởng Bộ môn Cơ sở

ThS. Đào Xuân Thủy

ThS. Đỗ Quốc Bình

ThS. Đỗ Thị Minh Châu

ThS. Đỗ Thanh Giang

ThS. Phạm Thị Huyền Ngân

ThS. Phạm Thị Vân

ThS. Võ Nguyễn Anh Thi

ThS. Nguyễn Thị Thu

TS. Trần Hải Hà

TS. Nguyễn Thành Nam

TS. Huỳnh Văn Sinh

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

ThS. Hoàng Thị Huệ

ThS. Tạ Thị Lan Khanh

ThS. Ngô Văn Huấn

ThS. Phan Trần Điền

ThS. Nguyễn Ngọc Bảo

ThS. Ngô Thị Thu Hiền

ThS. Trần Thị Hồng Phượng

ThS. Nguyễn Thị Lộc Uyển

ThS. Lê Vĩnh Đài

ThS. Phan Minh Chí

CN. Võ Trọng Tín - Trợ giảng

3.3. Thư ký Khoa

CN. Đặng Thị Hà

                                    

Bản in