game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc - App game đổi thưởng uy tín

Chiến lược phát triển game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc

Cập nhật ngày: 29/09/2022

TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CỦA game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc

 

A. TẦM NHÌN:

   Học viện là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cao cấp của Thành phố Hồ Chí Minh góp phần kiến tạo phát triển đất nước và là trường chính trị đạt chuẩn quốc gia.

B. SỨ MẠNG:

   Học viện là đơn vị nòng cốt tham gia Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chủ lực tham gia nghiên cứu khoa học, cung cấp cơ sở lý luận, tổng kết thực tiễn, đề xuất về định hướng, chiến lược, chính sách phát triển và là nơi cung cấp những nhà lãnh đạo quản lý ưu tú cho Thành phố Hồ Chí Minh.

C. GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

   Trách nhiệm, chuyên nghiệp, sáng tạo, bản lĩnh và hiện đại.

 

05 CHIẾN LƯỢC THÀNH PHẦN

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HỌC VIỆN CÁN BỘ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Chiến lược 1: Nâng cao năng lực giảng viên

Chiến lược 2: Phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cùng với môi trường và điều kiện học tập theo các chuẩn mực quốc tế

Chiến lược 3: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế

Chiến lược 4: Nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị

Chiến lược 5: Tăng cường mạng lưới đối tác trong và ngoài nước

*****